اطلاعیه:

اطلاعیه: در خصوص تعطیلی کوشک ورجاوند سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) یادآور میشود،با توجه به شرایط حاضر(بیماری Covid19) و به…

اطلاعیه:

اطلاعیه سازمان جوانان زرتشتی(فروهر)در خصوص تعطیل بودن کوشک ورجاوند در تیرماه: سازمان جوانان زرتشتی (فروهر)برای پیشگیری از گسترش ویروس…