اطلاعیه:

اطلاعیه: در خصوص تعطیلی کوشک ورجاوند سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) یادآور میشود،با توجه به شرایط حاضر(بیماری Covid19) و به…