اطلاعیه:

اطلاعیه سازمان جوانان زرتشتی(فروهر)در خصوص تعطیل بودن کوشک ورجاوند در تیرماه: سازمان جوانان زرتشتی (فروهر)برای پیشگیری از گسترش ویروس…