گروه کوبه ای فروهـر

    گروه کوبه ای فـروهـر     دف‌نوازان: رایتی بهبودی، ساینا سلامتی، آرویس ویرابی، نیلوفر هرمزدی، ماهدیس خسروی، پیوند باوفا، وستا ورجاوند،…