پیام آرامش باد در پی درگذشت روانشاد بهشتی روان سرهنگ سروشیار سروش پور

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو

جناب آقای موبد پدرام سروش پور
گرامی سردبیر مجله فروهر و هموند گرامی سازمان جوانان زرتشتی تهران

درگذشت پدر گرامیتان روانشاد بهشتی روان سرهنگ سروشیار سروش پور را آرامش باد عرض نموده ، شادی روان آن درگذشته و دیرزیوی و شاد زیوی خانواده و وابستگان را از درگاه اهورامزدا آرزومندیم.

سازمان جوانان زرتشتی تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.